ALGEMENE VOORWAARDEN ACTRASS

Alle reserveringen en werkzaamheden worden uitsluitend verricht onder de Algemene Voorwaarden,
zoals gedeponeerd bij de Griffie te Amsterdam onder no. 162/1999


Opdrachtbevestiging
Elke verzoek om optreden wordt door middel van een fax aan de opdrachtgever bevestigd. De bevestiging vermeldt de afgesproken vergoeding van het dagdeel van maximaal 4 uur, het aantal dagdelen en datum van optreden. Het optreden betreft iedere vorm van kunstenaarschap ten behoeve van assessment center; audiovisuele opname; foto-produktie; presentatie; quality assessment; training; zang.
Deze bevestiging is bindend. Iedere afgesproken vergoeding zal worden vermeerderd met omzetbelasting.

Annulering
Een optreden kan door de opdrachtgever tot vijf werkdagen voor de datum van optreden kostenloos worden geannuleerd. Een optreden dat minder dan vijf werkdagen voor de datum van optreden wordt geannuleerd zal, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen, voor de afgesproken vergoeding in rekening worden gebracht, vermeerderd met omzetbelasting.

Betalingsverplichting
Betaling dient plaats te vinden volgens de op de factuur vermelde betalingstermijn.

Herinneringsfactuur
Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet op de overeengekomen vervaldag betaalt, zal deze op een onbepaald tijdstip door ACTRASS tweemaal door middel van een herinneringsfactuur worden verzocht de factuur binnen acht dagen te voldoen.

Van rechtswege in verzuim
Indien de opdrachtgever niet binnen acht werkdagen na de tweede sommering door ACTRASS het verschuldigde bedrag voldoet, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is ACTRASS gerechtigd een rente van 1 % (een procent) op maandbasis over het verschuldigde bedrag aan de wederpartij in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Rechtsbijstand
Indien ACTRASS genoodzaakt wordt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op een tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is de in gebreke gestelde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van E 250,--, te vermeerderen met de werkelijk gemaakte kosten, alsmede omzetbelasting.

Onmiddellijke opeisbaarheid
Al hetgeen de wederpartij aan ACTRASS is verschuldigd, is onmiddellijk opeisbaar indien de wederpartij niet voldoet aan haar betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op haar zaken en/of vorderingen, en wanneer zij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.


Back home

of naar

Assessment/Development Center

of naar

Communicatie-trainingen

of naar

Audiovisuele produkties